O nás

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok, pozostáva z :

 • Domov sociálnych služieb - 73 miest

 • Zariadenie pre seniorov - 18 miest

 • Špecializované zariadenie - 9 miest

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Forma poskytovania sociálnych služieb: celoročná pobytová

 

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v domove sociálnych služieb a špecializované zariadenia sa podáva nasledovne:

 

 • na úrade Bratislavského samosprávneho kraja občan požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Od BSK občan obdrží rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,

 • žiadosť občana o uzatvorenie „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ podáva BSK na základe písomného súhlasu občana priamo do zariadenia, o ktoré občan prejavil záujem. (Tlačiva Bratislavského samosprávneho kraja, potrebné k podaniu žiadosti je možné stiahnuť na www.region-bsk.sk, sociálne služby a v ustanoveniach zákona o sociálnych službách).

 

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov sa podáva nasledovne:

 

 • na obecnom úrade v mieste svojho trvalého bydliska, občan požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
  Od obce občan obdrží rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,

 • žiadosť občana o uzatvorenie „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ podáva obec na základe písomného súhlasu občana priamo do zariadenia, o ktoré občan prejavil záujem.

 • Tlačivá ohľadne zariadenia pre seniorov sú k dispozícii na príslušných miestnych úradoch.

 

Tlačivá potrebné k podaniu žiadosti je možné stiahnuť na www.bratislava.sk a to na stránke sociálna pomoc a v nej tlačivá a formuláre.


V DSS a zariadení pre seniorov Pezinok možno poskytovať sociálne služby:

 

 1. v domove sociálnych služieb: dospelej fyzickej osobe, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách
 2. v zariadení pre seniorov:
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
 3. v špecializovanom zariadení:
 • fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je Alzheimerová choroba, Parkinsonová choroba, Demencia rôzneho typu etiológie, Organický psychosyndróm, Skleróza multiplex a Schizofrénia (paranoidná, simplexná, reziduálna)