O nás

!!! Oznam !!!

   Vychádzajúc z nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR a najnovších opatrení vydaných hlavným hygienikom dňa 1.10.2020 žiada Domov sociálnych služieb Pezinok príbuzných našich klientov, aby ich v najbližších týždňoch nenavštevovali. Vzhľadom k zhoršujúcej sa situácii súvisiacej so šírením vírusu sme povinní zabezpečiť čo najvyššiu ochranu našich klientov aj zamestnancov, preto nebudú môcť klienti do odvolania opúšťať priestory zariadenia. Výnimkou sú návštevy lekárov a návštevy klientov s paliatívnou starostlivosťou.
   Ubezpečujeme príbuzných, že zabezpečujeme všetko tak, aby klientom nič nechýbalo a prežili toto náročné obdobie bez Vašej prítomnosti čo najľahšie. Príbuzní môžu potrebné veci pre klientov (balené jedlo, hygien. potreby a pod.) odovzdať na vrátnici. V prípade záujmu vieme po dohode  zabezpečiť  kontakt príbuzných cez online videohovor.

Ďakujeme, za pochopenie, trpezlivosť a spoluprácu, ktoré sú teraz tak veľmi potrebné predovšetkým pre ochranu vašich najbližších.

Vedenie DSS a ZPS.

Usmernenia pre návštevy v DSS a ZPS

    Na základe vývoja výskytu ochorení na COVID-19 v Slovenskej republike a z dôvodu pretrvávajúcej potreby prijímať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia Covid-19 pri poskytovaní sociálnych služieb sú prijímatelia sociálnych služieb povinní predložiť poskytovateľovi sociálnych služieb čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa sociálnej služby a osôb, s ktorými je v styku v ktorom čestne prehlási skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení primerane s prihliadnutím na druh a formu sociálnej služby, ktorá sa má začať poskytovať, ktorá sa má poskytovať, po prerušení prevádzky jej poskytovania, po prerušení jej poskytovania z dôvodu neprítomnosti klienta dlhšej ako 5 kalendárnych dní, alebo pri zmene skutočností uvedených v tomto vyhlásení:
https://www.employment.gov.sk/files/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/cestne-vyhlasenie-16-9.2020/cestne-vyhlasenie-prijimatela-socialnej-sluzby-16-09-2020.pdf

    Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti (ďalej len „ZSS“) s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.

Návštevy sú povolené iba v exteriéri zariadenia a je potrebné ich vopred telefonicky dohodnúť.

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok

 

Základné ustanovenia

   Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Hrnčiarska 37 v Pezinku bol zriadený v roku 1997 Krajským úradom v Bratislave ako Domov - penzión pre dôchodcov.

   Od 1.9. 2001 sa mení názov zariadenia na Domov dôchodcov a domov – penzión pre dôchodcov l, ktorý poskytoval služby v domove dôchodcov, penzióne pre dôchodcov a domove sociálnych služieb.

   S účinnosťou od 1. 7. 2002 došlo k prechodu zriaďovateľskej pôsobnosti Domova dôchodcov a domova - penzióna pre dôchodcov do pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

   Do 1. 4. 2009 sme boli kombinované zariadenie sociálnych služieb, ktorého kapacita bola 84 miest , z toho 16 miest v DSS, 30 miest v DD a 38 miest v DPD.

V roku 2009 sa zmenil názov zariadenia na Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov. Od 1.6. 2011 je kapacita DSS a ZPS je 100 miest, z toho:

  • 18 miest v zariadení pre seniorov, forma sociálnej služby celoročná pobytová,
  • 73 miest v domove sociálnych služieb, forma sociálnej služby pobytová celoročná,
  • 9 miest v špecializovanom zariadení, forma sociálnej služby pobytová, celoročná.

   Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja Uznesením č. 89/2016 zo dňa 09.09.2016 schválilo zlúčenie Domova sociálnych služieb HESTIA , Jesenského 12, 902 01 Pezinok a Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov, Hrnčiarska 37,902 01 Pezinok s účinnosťou od 1. 1. 2017 do právneho subjektu Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov, Hrnčiarska 37,902 01 Pezinok.

Od 1.1.2017 je kapacita Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov 120 miest, z toho:

A/ miesto poskytovania sociálnej služby DSSaZPS Hrnčiarska 37 a 35 je 100 miest, forma poskytovania sociálnej služby celoročná pobytová

B/ detašované pracovisko DSS HESTIA , Jesenského 12, 902 01 Pezinok je 20miest ,forma poskytovania sociálnej služby: ambulantná týždenná pobytová v DSS pre deti s duševnými poruchami a poruchami správania od 6 rokov a pre plnoleté fyzické osoby s duševnými poruchami a poruchami správania


Od 1.5.2019 je kapacita Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov 120 miest, z toho:

A/ miesto poskytovania sociálnej služby Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok je 84 miest :

   a) 22 miest v zariadení pre seniorov, forma poskytovania sociálnej služby celoročná pobytová,
   b) 32 miest v domove sociálnych služieb, forma poskytovania sociálnej služby celoročná pobytová , z toho 26 miest časť DSS pre dospelých s výnimkou osôb s duševnou zaostalosťou a s výnimkou osôb s poruchami psychiky a správania a 6 miest časť DSS pre dospelých s duševnou zaostalosťou -mentálnou retardáciou.
   c) 30 miest v špecializovanom zariadení, forma sociálnej služby celoročná pobytová

B/ miesto poskytovania sociálnej služby Hrnčiarska 35,902 01 Pezinok je 16 miest v špecializovanom zariadení, forma sociálnej služby celoročná pobytová:

C/ detašované pracovisko DSS HESTIA, Jesenského 12, 902 01 Pezinok

   a) 12 miest v časti DSS pre deti s duševnými poruchami a poruchami správania od 6 rokov a pre plnoleté fyzické osoby s duševnými poruchami a poruchami správania, forma poskytovania sociálnej služby: ambulantná
   b) 8 miest v časti DSS pre deti s duševnými poruchami a poruchami správania od 6 rokov a pre plnoleté fyzické osoby s duševnými poruchami a poruchami správania, forma poskytovania sociálnej služby: týždenná pobytová

   Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
 

"Organizačná štruktúra".