O nás

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok


Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok, pozostáva z :

  • Domov sociálnych služieb - 73 miest
  • Zariadenie pre seniorov - 18 miest
  • Špecializované zariadenie - 9 miest

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Forma poskytovania sociálnych služieb: celoročná pobytová

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby sa podáva nasledovne :
 

  • na úrade Bratislavského samosprávneho kraja občan požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Od BSK občan obdrží posudok a  rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
  • žiadosť občana o uzatvorenie „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ podáva BSK na základe písomného súhlasu občana priamo do zariadenia, o ktoré občan prejavil záujem. (Tlačiva Bratislavského samosprávneho kraja, potrebné k podaniu žiadosti je možné stiahnuť na www.region-bsk.sk, sociálne služby a v ustanoveniach zákona o sociálnych službách).