Infozákon

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok

 

Sprístupňovanie  informácií  podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

  Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37,902 01 Pezinok, je zriadený Bratislavským samosprávnym krajom.

  Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov , Hrnčiarska 37,90201 Pezinok ,  poskytuje informácie na základe žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Pri použití  jednej z uvedených foriem žiadosti je nutné uviesť nasledujúce náležitosti:

  - meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, adresa pobytu alebo sídlo
  - ktorých informácií sa žiadosť týka
  - aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje
  - označenie povinnej osoby – DSS a ZPS , Hrnčiarska 37,902 01 Pezinok

 Formy žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. :

 Elektronicky:
   Zaslaním žiadosti na e-mail:  dssazps.pezinok@centrum.sk

 Osobne:
   DSS a ZPS Hrnčiarska 37,90201 Pezinok – podateľňa

 Telefonicky:  033/6432022

 Listovou zásielkou:
   DSS a ZPS
   Hrnčiarska 37
   90201 Pezinok

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

Rozmnožovanie- fotokópia:
   Za kópiu jednej strany formátu A4 -  0,10 €

Informácia poskytnutá na CD nosiči:
   1 CD - 0,50 €

Poplatky spojené s odoslaním listovej zásielky:
   a) obálka – 1 ks - 0,02 € 
   b) poplatky za realizáciu poštových zásielok sa účtujú podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a.s.

Poplatky súvisiace s odoslaním informácie telefonicky,faxom:
   Poplatky sa účtujú podľa aktuálneho cenníka prevádzkovateľov verejnej telekomunikačnej siete

   Ak nepresiahne celková finančná čiastka za sprístupnenie informácie sumu 0,33 €, DSS a ZPS  ju poskytne bezplatne.

   Pri poplatku za sprístupnenie informácie, ktorý presahuje sumu 0,33 € sa žiadateľ vyzve, aby náklady, ktoré organizácii vzniknú, uhradil vopred v pokladni DSS a ZPS Hrnčiarska 37,90201 Pezinok, alebo na účet DSS a ZPS IBAN : SK81 8180 0000 0070 0047 0872