Zákony

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 43/2011 zo dňa 24.06.2011, ktorým sa mení VZN č.31/2009 zo dňa 17.6.2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 31 / 2009 zo dňa 17.06. 2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

 

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 39/2010 zo dňa 15. 12. 2010 ktorým sa mení VZN č. 31/2009 zo dňa 17.06.2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v znení VZN č. 35/2010 zo dňa 23.07.2010

 

Kliknutím na názov dokumentu, sa otvorí okno, kde si budete môcť pozrieť, vytlačiť, alebo uložiť potrebný dokument do Vášho počítača. Ak sa Vám uložený súbor v počítači nedá otvoriť, pravdepodobne Váš počítač neobsahuje program Adobe Acrobat Reader, alebo iný prehliadač pdf súborov.